Видео снимање на полициски службеници за време на вршење на службени должности

Видео снимање на полициски службеници за време на вршење на службени должности

Во последните години, прашањето за снимање на полициски службеници за време на вршење на службени должности стана тема на многу дискусии и правни дебати.Доста често и граќаните се збунети дали е тоа дозволено или не. Овој феномен се јавува како резултат на зголемената употреба на мобилни телефони и социјалните медиуми, што доведе до појава на бројни видео записи кои документираат полициски активности. Но, дали граѓаните имаат право да снимаат полиција? И што велат Судовите во Република Северна Македонија?

Правна рамка за снимање на полиција

Согласно Кривичниот закон на Република Северна Македонија, снимањето на полициски службеници за време на вршење на службени должности може да биде предмет на правна оцена. Член 152, став 1 од Кривичниот закон ја дефинира неовластеното снимање како кривично дело, но постојат исклучоци кога јавниот интерес има приоритет над приватниот интерес. Друго пречка која се јавува е заштита на личните податоци но очигледно кривичното дело го апсолвира евентуалниот прекршок.

Заклучок  на Апелационен суд Скопје за снимање на полиција

Во заклучок на Апелационен суд Скопје, објавено во Билтен бр. 12, а кој заклучок е донесен од сите 4 Апелациони Судови во Македонија , судот донесе важна одлука во врска со снимање на полиција. Судот заклучи дека снимањето на полициски службеници за време на вршење на службени должности и објавувањето на таквите видео снимки на интернет, не претставува кривично дело. Оваа одлука се заснова на фактот дека во конкретниот случај, јавниот интерес преовладува над приватниот интерес.

Image link

Јавен наспроти приватен интерес при снимање на полициски службеници

Една од клучните точки во оваа одлука е балансирањето на јавниот и приватниот интерес. Судот истакна дека снимањето било извршено на јавно место и дека снимките опфаќаат полициски службеници во униформа. Ова значи дека јавниот интерес, односно правото на граѓаните да бидат информирани за полициските активности, има поголема тежина отколку приватниот интерес на полициските службеници.

Важност на транспарентноста при снимање на полиција

Транспарентноста и одговорноста на полицијата се клучни за градење доверба помеѓу граѓаните и полициските органи. Снимањето на полициски активности може да служи како важен алат за обезбедување на оваа транспарентност и заштита на правата на граѓаните. Ова е особено важно во ситуации каде што може да дојде до злоупотреба на службените овластувања.

Завршни зборови за правото на снимање на полиција

Одлуката на Апелационен суд Скопје поставува јасни насоки за идните случаи на снимање на полициски службеници. Оваа одлука ја признава важноста на јавниот интерес и транспарентноста, додека истовремено ги заштитува правата на полициските службеници. Граѓаните треба да бидат свесни за своите права, но и за обврските кои произлегуваат од овие права. Снимањето на полициски активности е право кое треба да се користи одговорно и со почит кон законот. 

Оваа одлука е важен чекор кон дефинирање на правната рамка за снимање на полициски активности во Република Северна Македонија и ќе послужи како водич за граѓаните и правните субјекти во иднина.

Related Posts