Договор за заем

Договор за заем

Честопати во пракса договорот за заем не се доживува како договор со кој договарачите го пренесуваат правото на сопственот, иако ЗОО во чл.545 ст.2 изрично пропишува дека врз примените предмети заемопримачот стекнува право на сопственост. Па така, договорот се дефинира преку обврската на заемодавецот да му предаде на заемопримачот определен износ пари или определено количество други заменливи предмети, а заемопримачот се обврзува да му го врати по извесно време истиот износ пари, односно истото количество предмети од ист вид и квалитет

Обврски на заемодавецот:

Предавање на ветените предмети – во договореното време или по барање на заемопримачот ако рокот за предавање не е определен. Но може и да го одбие предавањето ако се покаже дека материјалните прилики на заемопримачот се такви што е неизвесно дали ќе биде во состојба да го врати заемот, а заемодавецот за ваквата состојба не знаел во време на склучување на договорот или ако влошувањето на приликите настанало подоцна.

Штета поради недостатоци на зајмени предмети – причинета на заемопримачот поради материјалните недостатоци предметите.

Обврски на заемопримачот:

Враќање на заемот – во договорениот рок (или по истек на примерниот рок од барањето на заемодавецот, доколку рок за враќање не бил определен), со исто количество предмети, од ист вид и квалитет.

Избор при враќањето – ако на заем не се дадени пари, а договорено е заемопримачот да го врати заемот во пари, заемопримачот е овластен да ги врати по свој избор зајмените предмети или износот на пари кој одговара на вредноста на тие предмети.

Откажување од договорот – е можно пред да му биде предаден заемот, но ако поради тоа би настанала штета за заемодавецот, заемопримачот должен е да ја надомести.

Враќање на заемот пред рокот – со известување и со надомест на штета од предвременото враќање.

Законот го познава и наменскиот тип на договор за заем со кој се определува целта за која може да се употребат зајмените пари, а доколку заемопримачот ги употреби за друга цел, заемодавецот може да изјави дека го раскинува договорот.

Во секој случај, договарачите може да определат покрај главнината при заем на пари, заемопримачот да плати и камата.

 

При склучување на договор за заем особено на поголема вредност препорачливо е пред се да се предвиди и извршна клузула (види тука) со што би се намалиле понатомшните трошоци од судски постапки при наплата на долгот и предметот директно би бил спроведен пред надлежен извршител.

Друг начин за обезбедување на дадениот заем е воспоставување на заложно право врз движни или недвижни ствари како стан,куќа, возило, опрема и слично .

Related Posts