Договор за доживотна издршка

Договор за доживотна издршка

Договорот за доживотна издршка е значаен правен механизам во македонското законодавство кој овозможува пренос на имот во замена за обезбедување доживотна грижа. Овој аранжман не само што нуди сигурност за лицата во поодминати години, туку исто така обезбедува мир во духот знаејќи дека ќе добијат континуирана поддршка. Разбирањето на клучните аспекти и правилата кои го опкружуваат овој договор е суштинско за неговото успешно спроведување.

Што претставува Договор за доживотна издршка?

Договорот за доживотна издршка е договор каде давателот на издршката се обврзува да обезбеди животни потреби како храна, сместување и здравствена заштита на примателот, додека примателот, во замена, му го пренесува својот имот. Преносот станува ефективен по смртта на примателот, што овозможува давателот да го користи или продаде имотот за да продолжи со издршката.

Основни Карактеристики на Договорот за Доживотна Издршка

Законот јасно ги определува процедурите и условите под кои договорот може да се воспостави:

  • Обврски на Давателот на Издршка: Давателот на издршката се обврзува да обезбедува средства за живот, како што се храна, сместување и грижа за здравјето на примателот, додека примателот во замена остава целокупен имот или дел од имотот на давателот. Преносот на имотот станува ефективен по смртта на примателот.
  • Писмена Форма и Заверка: Секој договор за доживотна издршка треба да биде составен во писмена форма и заверен од надлежен суд или нотар за да се осигура неговата законска сила.
  • Право на Прибележба: Давателот на издршката може да бара неговото право на имотот да биде прибележано во јавни книги, што служи како обезбедување на неговите права.

Раскин на договор за издршка

Договорот за доживотна издршка може да биде раскинат под определени околности:

  • Спогодбено Раскинување: Договорните страни можат да договорат раскинување на договорот ако тоа е во заеднички интерес.
  • Судско Раскинување: Ако се влошат односите до степен на неподносливост или ако едната страна ги прекрши обврските, другата страна може да бара раскинување преку суд.

Потребни документи за состав на договорот

  • Имотен Лист: За недвижностите кои се сопственост на примателот на издршката.
  • Копија од Лична Карта: За сите засегнати страни.
  • Детали за Издршката: Опис на издршката и посебни услови доколку постојат.

Завршни зборови

Договорот за доживотна издршка е практично решение за оние кои сакаат да осигурат стабилност во своите поодминати години. Сепак, важно е страните детално да ги разберат и прифатат условите пред потпишувањето за да избегнат идни правни компликации.

Related Posts