Забрана за плаќање со компензација и цесија

Забрана за плаќање со компензација и цесија

Од 1 јануари 2024 година, забраната за друштвата со блокирани платежни сметки да вршат плаќања преку компензација и цесија влезе во сила и нема да биде одложена.

Со воведувањето на Законот за платен промет во 2007 година, беше воведена одредба која забранува на друштвата учесници во платниот промет да вршат плаќања преку компензација ако имаат блокирана трансакциска сметка. Законот определува дека плаќањето преку компензација вклучува взаемно покривање на парични обврски и потражувања меѓу учесниците во платниот промет користејќи компензација, цесија и други методи за взаемно намирување на обврските.

Оваа забрана исто така се применува на буџетските корисници, единиците корисници и другите институции кои имаат сметки во Трезорската главна книга, како и на јавните здравствени установи.

Во 2022 година, Законот за платен промет беше заменет со новиот Закон за платежни услуги и платни системи, каде што одредбите за плаќање преку компензација од претходниот закон беа префрлени без измена. Сепак, воведувањето на забраната за друштвата со блокирана платежна сметка беше одложено до крајот на 2023 година.

На 1 јануари 2024 година, не беа направени изменети во Законот за платежни услуги и платни системи за понатамошно одлагање на оваа забрана. И покрај тоа што Министерството за финансии подготви измени на законот, тие не вклучуваат предлози за одлагање на забраната за плаќање преку компензација.

Заклучно, од 1 јануари 2024 година, за друштвата со блокирана платежна сметка не се дозволени да извршуваат плаќања преку компензација, цесија,асигнација,  преземање на долг  или други слични механизми.

Related Posts