Извршна клаузула

Извршна клаузула

ИЗВРШНА КЛАУЗУЛА

Во секојдневното работење физичките и правните лица склучуваат најразлични преддоговори и договори. Тоа може да биде за купување на недвижност, ствари,трговско работење, предвидени пенали и тн. За секој договор што ќе се склучи може да се предвиди и извршна клаузула

Што е извршна клаузула во договор или спогодба

Извршната клаузула  е предвидена во законот за облигациони односи и преставува одредба од договорот со која се дозволува при прекршување на договороот или преддоговорот страната која има некакво парично или непарично побарување да го наплата. Важноста на извршната клаузула е во тоа што кога имаме реална извршна клаузула се избегнуваат долгите и скапи судски постапки и веднаш се започнува со извршување. Дополнително заради обезбедување во договорот може да се вметне и трето лице кое би се согласило за исполнување на побарувањето (управител, брачен другар и сл )

Каде може да се примени извршната клаузула

Извршната клаузула може да се примени кај

 1. Преддоговор за купопродажба
 2. Договор за закуп
 3. Договор за купопродажба
 4. Договор за заем
 5. Договор за деловна соработка
 6. Спогодба за исплата на долг итн

Што може да се направи со извршна клаузула

 • Со извршната клаузула страните може да определат за што и на кои дејствија истата ќе се однесува
  1. Наплата на парични средства од должникот
  2. Наплата на пенали
  3. Наплата на договорна казна
  4. Испразнување од недвижност
  5. Предавање на владение итн

   

  При составување на извршната клаузула од особена важност е истата да биде правилно составена за да се избегне можноста да истата биде неизвршлива бидејќи и тоа е можно. На пр мора да се наведена дека извршувањето ќе се спроведе на сите денарски и девизни сметки во земјата и странство  и сл во спротивно ќе може да се извршува само спрема тоа што е наведено.

Форма

Договорот кој содржи извршна клаузула мора да биде склучен во писмена форма и да се направи потврда на приватната исправа познато како солемнизација пред надлежен нотар. Доколку формата не е запазена во целост извршната клаузула нема сила на извршна исправа и истата не може да се примени.Значи ако само ја предвидите извршната клаузулата во договор или спогодба а притоа не се направи солемнизација врз основа на таков договор не може да се извршува.

Што мора да содржи

Извршната клаузула за да биде ефективна и извршлива мора да содржи неколку клучни елементи

 1. Договорни страни
 2. Обврските на договорните страни
 3. Рок за исполнување и начин
 4. Вид на побарување( парично или непарично)
 5. Вредност
Related Posts