Регрес за Годишен Одмор (К-15)

Регрес за Годишен Одмор (К-15)

Регресот за годишен одмор, популарно познат како К-15, е право на работникот кое произлегува од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството. Ова право се однесува на сите вработени во приватниот сектор во Република Северна Македонија. Во овој напис, ќе разгледаме некои од најчестите дилеми поврзани со исплатата на К-15, обврските на работодавачите и последиците од неисплатата.

Кога треба да биде извршена исплатата на К-15?

Работникот стекнува право на К-15 по исполнување на шест месеци работа во текот на календарската година. Од ова произлегува дека работодавачот може да врши исплата по основ на К-15 во периодот од 01.07 до 31.12 во календарската година. Ако исплатата не се изврши до 31.12 односно по истекот на годината, работодавачот се смета дека е во доцнење.

Кој има право на К-15?

Секој работник ангажиран во приватниот сектор, кој е во непрекинат работен однос најмалку шест месеци во текот на календарската година, има право на К-15.

Како се пресметува висината на К-15?

Висината на К-15 е дефинирана во Општиот колективен договор и изнесува најмалку 40% од основицата. Основицата за пресметка на К-15 е просечната месечна нето плата по работник во Република Северна Македонија, исплатена во последните три месеци.

Последици од неисплата на К-15

Работодавачот кој не исплатил К-15 може да се соочи со прекршочна санкција до 4.000 евра. Доколку исплати К-15, а потоа бара од работниците делумно или целосно да ги вратат средствата, се соочува со затворска казна до една година. Државниот инспекторат за труд врши надзор над спроведување на исплатата на К-15.

Исклучоци од обврската за исплата на К-15

Колективниот договор предвидува исклучоци од обврската за исплата на К-15 за работодавачи кои се соочуваат со економски потешкотии. Во такви случаи, по консултација со синдикатот, може да се утврди помал износ за К-15 од утврдениот со колективниот договор.

Завршни зборови

К-15 е значајно право на работникот кое обезбедува финансиска поддршка за време на годишниот одмор. Работодавачите треба да ги почитуваат законските обврски за исплата на К-15 за да избегнат правни и финансиски последици.

Related Posts