Корпоративно право

Ние обезбедуваме услуги во корпоративно право

Контактирај не
Спојувања и превземања
Спојувања и превземања
Корпоративно управување
Сигурност за етички и правни потези
Правна длабинска анализа
темелни евалуации за добро информирани избори

Основања и промени

Прилагодување на деловните потреби

Нашата цел е прилагодување на промените

Основање на компании
Поедноставете го основањето на нови компании со нашите стручни насоки, обезбедувајќи усогласеност со регулаторните барања и солидна правна основа.
Корпоративни промени
Промени на органите за управување во друштвата, промена на седиште,дејност, промена на назив на друштво, основање на подружници, пристапување или истапување на содружник
Договори за основање на друштво
Состав на договори за основање на друштво за регулирање на правата и обврските на содружниците и решенија за решавање на спор помеѓу основачите.
Правна усогласеност
Бидете пред барањата за законска усогласеност и регулаторните промени, осигурувајќи дека вашите корпоративни операции непречено се усогласуваат со правилата што се менуваат
Пристап според индустријата
Нашите решенија се прилагодени според бизнис индустријата во која функционира компанијата
Правна документација
Состав на документација за секојдневно функционирање на компанија како што се одлуки,правилници,статут и друг документација

Корпоративно управување

Сигурност за етичко и правно однесување.

Вашата дестинација за врвни решенија за корпоративно управување. Нашиот вешт правен тим е посветен на насочување на бизнисите кон воспоставување и одржување ефективни структури на управување, промовирање на транспарентност, отчетност и поттикнување одржлив раст

Прилагодени решенија за корпоративно управување
Во Адвокатската канцеларија Ваневски ја разбираме клучната улога што робусното корпоративно управување ја игра во обезбедувањето на долговечност и триумф на бизнисите. Нашите специјализирани услуги се прецизно дизајнирани да ги задоволат уникатните потреби на организациите, обезбедувајќи усогласеност со регулаторните рамки и најдобрите практики во индустријата.
Развој и имплементација на политики
Изгответе и имплементирајте нарачани политики за корпоративно управување приспособени на структурата на вашата организација, динамиката на индустријата и регулаторното опкружување кое постојано се развива
Советодавни услуги на одбор
Обезбедете стратешки совети за одборите на директори, обезбедувајќи агилни процеси за донесување одлуки кои беспрекорно се усогласуваат со организациските цели.
Усогласеност со регулативата
Нашите правни експерти гарантираат дека вашиот бизнис се придржува до барањата за корпоративно управување, додека останува пред динамичните регулаторни промени.
Рамки за управување со ризик
Воспоставете правни рамки управувани од вештачката интелигенција за идентификување, проценување и ублажување на ризиците, зајакнувајќи ја вашата организација против потенцијалните предизвици и несигурности.

Спојување и превземања на компании

Ве водиме низ транзициите

Добредојдовте во Адвокатската канцеларија Ваневски, вашата дестинација за софистицирани решенија за спојувања и превземања (М&А). Нашиот искусен правен тим е посветен на олеснување на беспрекорните деловни транзиции, нудејќи експертиза за да се поедностави сложеноста на спојувања, превземања и продавања.

Прилагодени решенија за спојувања и превземања
Ние сметаме дека трансакциите за спојување и спојување се трансформативни пресвртници за бизнисите. Нашите специјализирани услуги се прецизно дизајнирани да ги задоволат уникатните потреби на организациите, обезбедувајќи стратешки, законски исправни и комерцијално остварливи трансакции.
Темелни длабински анализи
Спроведете сеопфатна анализа за да ги процените ризиците и можностите, обезбедувајќи длабинско разбирање на целниот бизнис или средства.
Стратешко структурирање зделки
Искористете ја нашата експертиза за стратешки структурирање на зделките за спојување и спојување, обезбедувајќи оптимално усогласување со вашите деловни цели и финансиски цели.
Состав на правната документација
Прецизно изгответе правна документација, вклучувајќи договори за спојување, договори за стекнување и други суштински документи, обезбедувајќи јасност, прецизност и спроведливост.
Олеснување на интеграцијата по спојувањето
Обезбедете експертска поддршка за време на критичната фаза на интеграција по спојувањето, овозможувајќи непречена транзиција за комбинираните ентитети.

Длабинска правна анализа

Темелни евалуации за добро информирани избори.

Добредојдовте во Адвокатската канцеларија. Една од нашите клучни понуди е правна помош за длабински правни анализи , комплексен процес дизајниран да обезбеди сеопфатно разбирање на правните аспекти во различни деловни трансакции. Во Адвокатската канцеларија Ваневски, ја препознаваме критичната улога што правната длабинска анализа ја игра во заштитата на вашите деловни интереси.

Почетна проценка
Започнете со сеопфатен преглед на клучните документи и информации поврзани со трансакцијата. Оваа фаза вклучува разбирање на природата на зделката, идентификување на потенцијалните правни ризици и прикажување на опсегот на процесот на длабинска анализа.
Преглед на документација
Детално испитување на правни документи, договори, договори и други релевантни записи. Идентификувајте ги сите постоечки или потенцијални правни прашања што можат да влијаат на трансакцијата. Оваа фаза е клучна за откривање на договорните обврски, потенцијалните обврски и прашањата за усогласеност.
Проверка на усогласеност со регулативата
Спроведете темелна анализа на усогласеноста на целта со важечките закони и прописи. Погрижете се бизнисот да се придржува до индустриските стандарди и законските барања, минимизирајќи го ризикот од регулаторни прашања во иднина.
Судски спорови и анализа на спорови
Истражете ја историјата на судските спорови на целната компанија и тековните правни спорови. Проценете ги потенцијалните ризици поврзани со правни дејствија.
Вработени и трудови прашања
Проверка на договорите за вработување, политиките на работното место и прашањата поврзани со трудот. Идентификувајте какви било потенцијални прашања поврзани со спорови за вработување, почитување на законот за работни односи или загриженост за сопственост на интелектуална сопственост што ги вклучува вработените.
Интелектуална сопственост
Оценете го портфолиото на интелектуална сопственост вклучувајќи трговски марки, патенти и авторски права.Проценете ја валидноста на регистрациите на ИС и идентификувајте какви било потенцијални прекршувања или проблеми со лиценцирањето.
Договорни обврски
Анализирајте ги постоечките договори и договори за да го разберете опсегот на обврските и обврските. Идентификувајте какви било потенцијални прекршувања, клаузули за раскинување или прашања кои можат да влијаат на континуитетот на бизнисот.
Финален извештај и препораки
Соберете ги сите наоди во сеопфатен извештај. Обезбедете јасни препораки, проценки на ризик и стратегии за ублажување на потенцијалните правни проблеми за да го олесните информираното донесување одлуки во трансакцијата.