Boris Trajkovski No.24 l. 7
+389 78 220 862

Купопродажба на недвижен имот

КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Сте се одлучиле да купите некаков недвижен имот стан или куќа. Ги поминавте сите филтри и одбравте стан по ваш вкус кој ви одговара според, локација,квадратура,цена итн и стигнавте до главното потпишување на преддоговор или договор за купопродажба

Тука веќе започнува бирократијата и треба да сте исклучително претпазливи без разлика да продавачот е ваше блиско лице,познаник роднина или пак воопшто не го познавате.

Да расчистиме нешто на самиот почеток. ТЕРК на преддоговор или договор за купопродажба е најлошиот избор што можете да го направите

1.Преддоговор за купопродажба на стан

Преддоговор за купопродажба на стан се прави во случај кога за определен период е потребно да се исполнат одредени услови пред да се склучи главниот договор за купопродажба а притоа двете страни сакаат да бидат сигурни дека таков договор ќе биде склучен. Како услови подразбираме подигнување на кредит, прибавување на одредена согласност, кога зградата е во фаза на градба и сл.

Пример имате потреба од подигнување на кредит. За да можете да подигнете банките бараат да приложите преддоговор заверен кај нотар.Врз основа на истиот и останати параметри ( кредитна способност, висина на обезбедување-хипотека и сл определувааат дали ќе ви биде даден кредит и колку )

Во преддоговорот се регулираат особено важни работи и мора да ги содржи сте елементи како што се капар ( без разлика да ќе биде даден ), купопродажната цена, предметот на купопродажбата (стан,помошни простории, гаражи, ходници,скали, земјиште и др ) рок за исплата на цената, рок за предавање во владение, рок за склчување на договор за купопродажба и други работи кои договорните страни ќе ги предвидат

Особено важно е во преддоговорот да се наведе дека дека ќе постои прибелешка и истиот да биде прибележан во имотениот лист на невижниот имот

2. Хипотека

Кога ќе ја завршите процедурата во банка и кредитот ви е одобрен следниот чекор е засновање на заложно право врз предметниот недвижен имот. Хипотека може да се заснова врз станот или куќата која се купува како и врз друг недвижен имот во ваша сопственост или сопственост на трети лица. Банките за обезбедување на побарувањето нудат и други опции но засновање на залог врз станот кој е предмет на купопродажба е еден од најчестите.

            Откако ќе го изберете адвокатот и нотарот ќе се пристапи кон склучување на договор за обезбедување на побарување. Со овој договор за хипотека продавачите всушност се тие кои го ставаат имотот како обезбедување на хипотеката ( заложни должници ) заради исплата на кредитот. Откако нотарот ќе го достави договорот во банката и истиот ќе биде запишан во катастар најчесто од страна на самата банка по претходно овластување на купувачите паричните средства -кредит се исплаќа директно на сметка на купувачите

3.Договор за купопродажба

Веќе сте поминале половина пат. Сега е потребно да склучите главен договор за купопродажба на недвижниот имот при што исто како и во преддоговор ќе ги регулирате сите работи.

Најважни елементи се

Договорните страни

Предмет на договорот стан или куќа со сите припадоци и прирастоци. Повторно да напоменеме дека треба буквално се да проверите односно дали е опфатен целиот имот заедно со ходници,скали,лифотви,комуникациски простори,земјиште под зграда,двор и тн.

Цена на недвижноста

Рок за исплата и рок за примопредавање на недвижноста

4. Данок на промет-даночна пријава

Откако го потпишавте договорот за купопродажба потребно е да поднесе пријава за утврдување на данок на промет со недвижности. Во праксата скоро секогаш истиот го плаќа купувачот.

Прво поднесувате пријава заедно со сите потребни документи

Откако ќе се изврши проценката ќе ви биде издадено решение кое е потребно да го платите во определинот рок

По исплата на определениот износ на данок од страна на даночниот орган ќе ви биде вратен договорот заверен од нивна страна како доказ дека данокот е платен.

5. Заверка на договорот за купопродажба

Ова  е веќе последната фаза. Бидејќи го имате договорот за купопродажба потребно е да пристапите кај нотар кој ќе го одберете а кој се наоѓа на подрачјето на Судовите каде што е недвижноста. Откако нотарот ќе го завери договор истиот ќе поднесе пријава до катастарот на недвижности за промена на сопственоста да можете да добиете имотен лист на ваше име

Со запишување на купувачот како сопственик во имотен лист завршивте со постапката за купопродажба

ОВОЈ ТЕКСТ Е ОД ИНФОРМАТИВЕН КАРАКТЕР ЗА ТЕКОТ НА ПОСТАПКАТА. ЗА БИЛО КАКВА ПРАВНА УСЛУГА ПРЕПОРАЧУВАМЕ ДА СЕ ОБРАТИТЕ КАЈ АДВОКАТ КОЈ ЌЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ СООДВЕТНО И ДА ГИ ЗАШТИТИТЕ СВОИТЕ ПРАВА. ВО НИТУ ЕДЕН СЛУЧАЈ ОВОЈ ТЕКСТ НЕМА ДА СЕ СМЕТА КАКО ПРАВНА ПОМОШ ИЛИ МИСЛЕЊЕ

Leave a comment