Boris Trajkovski No.24 l. 7
+389 78 220 862

Постапка за расправање на оставина

Постапка за расправање на оставина се поведува по службена должност или пак по предлог од странка

Најчесто постапката се поведува по предлог на некој од наследници

Прво се поднесува предлог за поведување на оставинска постапка во кој треба да бидат образложени и наведените сите потребни податоци како и да бидат приложени потребните докази. По поднесување на предлогот до надлежниот Суд, истиот во рок од 3 дена определува нотар кој ќе расправа за оставина

По определување на нотарот учесниците односно сите наследници по добиена покана од нотарот пристапуваат да дадат позитивна или негативна наследничка изјава .

По одржаното рочиште за расправање на оставина кај нотарот, истиот доколку нема никаквиприговори или оспорување ќе донесе решение со кое ќе ги огласи наследници и имотот и правата кои ги наследуваат

За оставинската постапка задолжително постапува адвокат кој треба да биде ангажиран од наследниците

Leave a comment