Друштво со ограничена одговорност основана од едно лице ДООЕЛ

Друштво со ограничена одговорност основана од едно лице – ДООЕЛ

Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (ДООЕЛ) е трговско друштво во кое што едно лице ( домашно или странско )  го основа друштвото со минимална основна главнина на друштвото од 5000 евра .Основањето се врши со изјава  за основање на друштвото

Карактеристики
 • Со основачки влог од 5000 евра во денарска противвредност. При што основачот може да избере друштвото да го основа со паричен влог и со внес на влогот во друштвото или пак да го основа со непаричен влог  во форма на опрема,канцелариски средства за работа објекти, превозни средства и сличноОсновачот може да одбере да го основа друштвото без внесување на основачкиот влог со што превзема обврска истиот да го внесе во друштвото во рок од 1 година од денот на основањето. Основањето без внесување на влогот не влијае на работењето на друштвото.Како друштво со ограничена одговорност од едно лице, се одговара само со имотот на фирмата.
Потребни документи за основање на компанија:
 • Изјава за основање на друштвото (За ДООЕЛ)
 • Фотокопија од лична карта или пасош (за основачите)
 • Фотокопија од доказ за регистрација на правно лице (ако основач е правно лице)
 • Доказ за уплата на паричниот влог ( Можност постои за уплата на основачкиот капитал во рок од една година како паричен или непаричен влог)
 • Проценка на непаричен влог
 • Доказ за непаричните влогови
 • Доказ за сопственост (за движни или недвижни ствари како влог)
 • Одлука за избор на управител
 • Изјава по член 183 од ЗТД од управителот на друштвото
 • Изјава по член 29 и 32 од ЗТД
 • Одлука за основање на подружница
Потребни податоци за основање на компанија:
 • фирмата и седиштето на друштвото;
 • предметот на работењето на друштвото. Се одбира од шифрарник на дејности една приоритетна дејност. Доколку друштвото работи во надворешен промет од државата задолжително се регистрира за надворешен промет.
 • името и презимето, ЕМБГ, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта ако содружникот е странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот-важечка во неговата земја и неговото државјанство, како и местото на живеење, односно фирмата, седиштето, ЕМБС, ако содружникот е правно лице;
 • Износот и видот на основната на основната главнина;
 • времетраењето на друштвото ако тоа е определено со договорот за друштвото или со изјавата за основање на друштвото ( определено или неопределено
 • името и презимето на управителот, на членовите на надзорниот одбор, односно на контролорот, ако друштвото има орган за надзор, ЕМБГ, занимањето, бројот на пасошот, односно бројот на личната карта за странско физичко лице или на друга исправа за утврдување на идентитетот-важечка во неговата земја и неговото државјанство, како и местото на живеење;
 • Овластувањето за застапување на друштвото. Ограничено овластување  или пак неограничено
Related Posts