Договор за купување на стан

Договор за купување на стан

Договор за купување на стан

Сопственоста на стан е голема одлука, а со неа доаѓаат и правни формалности. Договорот за купување на стан е клучниот документ кој го пренесува сопствеништвото од продавачот на купувачот. Овој водич ќе ви помогне да го разберете процесот на купување на стан и на што треба да обрнете внимание во Договорот за купување.

Процес на купување на стан

Процесот на купување на стан во Северна Македонија може да се подели на следните чекори:

  1. Пронаоѓање на стан: Првиот чекор е да го најдете совршениот стан за вашите потреби. Можете да го направите ова преку агенции за недвижности, интернет-барања или лични контакти.
  2. Преговори и подготовка на Договор за купување: Откако ќе го најдете посакуваниот стан, ќе преговарате со продавачот за цената и други услови. Еден адвокат може да ви помогне во овој процес и да го подготви Договорот за купување.
  3. Проверка на правниот статус на становите : Важно е да се провери правниот статус на становите пред да се потпише Договорот за купување. Ова вклучува проверка дали продавачот е законски сопственик, дали има какви било оптоварувања на сопственоста и дали постојат права на првенство за купување од други лица.
  4. Нотарскa заверка и плаќање на даноци: Договорот за купување мора да биде нотарски заверен за да биде правно важечки. По склучување надоговорот, купувачот е должен да плати данок на сопственост, кој обично изнесува помеѓу 2% и 4% од вредноста на имотот.
  5. Запишување во Катастар: Последниот чекор е регистрација на сопственоста во Агенцијата за катастар на недвижители (АКН). Овој процес го потврдува купувачот како законски сопственик на недвижноста

Што треба да има во Договорот за купопродажба на недвижност

Договорот за купување на стан е правен документ и треба внимателно да се прочита и разбере пред потпишувањето. Еве некои од најважните работи на кои треба да обрнете внимание:

 • Лични податоци на продавачот и купувачот: Договорот треба да ги содржи целосни имиња, адреси и идентификациски бројеви на продавачот и купувачот.
 • Опис на недвижноста: Договорот треба да го опише становите во детали, вклучувајќи ја големината, бројот на соби, локацијата во зградата, карактеристиките и дали има гаража или складишен простор.
 • Цена на недвижноста и начин на плаќање: Договорот треба јасно да ја наведува цената на становите и начинот на плаќање. Ова може да биде еднократно плаќање, плаќање на повеќе рати, плаќање со компензација или пребивање или комбинација.
 • Рок за предавање во владение: Договорот треба да го определи датумот кога продавачот е должен да ги предаде становите на купувачот.
 • Гаранција: Договорот може да содржи одредби за гаранција за скриени дефекти на становите особено ако станува збор за нова градба
 • Раскинување на договорот :Договорот треба да ги утврди условите под кои која било страна може да го раскине договорот. Овие услови може да вклучат неизвршување на плаќањето од страна на купувачот или неможност на продавачот да ги предаде становите на договорениот датум.
 • Одговорност за оштетување: Договорот може да ги утврди кој е одговорен за какви било штети настанати на становите пред предавањето.
 • Трошоци: Договорот треба јасно да ги утврди кој ќе ги покрие трошоците поврзани со трансакцијата, како што се нотарските такси, даноците за промет со недвижноста и адвокатските трошоци.
 • Права на сопственос: Договорот треба да го потврди пренесувањето на сите права на сопственост од продавачот на купувачот со завршувањето на трансакцијата.
 • Решавање на спорови (Dispute Resolution): Договорот може да содржи одредби за тоа како ќе се решаваат евентуалните спорови помеѓу продавачот и купувачот. Ова може да биде преку суд или арбитража.
 • Казна за задоцнето предавање во владение Во некои случаи, Договорот за купување на нов стан може да содржи одредби за казна доколку купувачот доцни со предавање во владение или со завршувањето на градбата.Оваа казна обично се пресметува како дневен процент од вредноста на становите.
 • Важно е внимателно да ги прочитате овие одредби во Договорот за купување и да ги договарате со продавачот (градителот) ако е потребно. Вметнување на договорна казна за задоцнување со предавање на становите обезбедува правна сигурност за купувачот кој ги вложил парите

Дополнителни совети за безбедно купување

 • Користете адвокат: Препорачливо е да се консултирате со адвокат за недвижности пред да потпишете Договор за купување. Адвокатот може да ви помогне да го прегледате договорот, да ви советува за вашите права и да го заштити вашиот интерес. Секако задолжително е да ангажирате адвокат за состав на договор па пожелно е истиот да биде вклучен во целиот процес
 • Немојте да го брзате процесот: Важно е да се земе доволно време за внимателно да се прочита и разбере Договорот за купување. Не се чувствувајте под притисок да го потпишете договорот пред да бидете целосно сигурни за сите услови.
 • Гаранција: Новите станови обично доаѓаат со гаранција од градителот, која ги покрива евентуалните дефекти во материјалот или изработката за одреден временски период

Завршни зборови

Купувањето на стан е важна инвестиција и треба да се пристапи кон неа со должно внимание. Со разбирање на процесот на купување и знаењето на што да се обрне во Договорот за купување, можете да го направите овој процес безболен и безбедно.

Корисни линкови

Related Posts